Diploma in Indian Head Massage (DIHM)

Syllabus

 

Module 1: Indian Head Massage Techniques
Module 2: Stress Management
Module 3: Marketing Indian Head Massage